Miljöledningssystemet

Stormossen jobbar för att verksamheten ska ha en så liten miljöpåverkan som möjligt.  För att strukturera miljö- och förbättringsarbetet har Stormossen certifierat verksamheten enligt de internationella standarderna ISO 14001 (miljö), ISO 9001 (kvalitet) och ISO 45001 (hälsa och säkerhet).

Övergripande och detaljerade mål för kvalitet, hälsa, säkerhet och miljö 2022

Vår avfallshantering skall präglas av effektivitet, god ekonomi och ständig utveckling mot ökad materialåtervinning

 1. År 2022 återvinns minst 41 % av samhällsavfallet som material. Det långsiktiga målet är att, i enlighet med det avfallspolitiska programmet, år 2025 återvinna minst 55 % som material och år 2030 minst 65 %.
 2. Vi arbetar aktivt för att hushållen skall ha möjlighet att källsortera sitt avfall. Vi samarbetar med producentsamfunden och arbetar aktivt för att en större del av hushållens avfall materialåtervinns. Målsättningen är att alla invånare på verksamhetsområdet ska sortera bioavfall separat. Målsättningen är att öka mängden bioavfall från det egna verksamhetsområdet med minst 8 % jämfört med mängden 2021 och att materialåtervinningsgraden vid återvinningsstationerna är minst 55 %.
 3. Gasproduktionen år 2022 är 3,0 milj. Nm³.
 4. År 2022 säljs minst 684 000 kg fordonsgas. Andelen biogas av fordonsgasen skall vara minst 87 %.
 5. Vi utvecklar kvalitén på kompostjorden så att den konkurrerar med konventionella produkter på marknaden. Parallellt utreder vi nya tekniker för att behandla rötresten. 100 % av den producerade rötresten säljs.
 6. Effektiv administration
  a) Det ekonomiska resultatet är minst på en sådan nivå, att ersättande investeringar och grundreparationer kan finansieras med kassamedel/förverkligas med inkomstfinansiering. Finansieringsresultatet skall vara minst 1,5 miljoner euro år 2022.
  b) Bolagets likviditet bör säkerställas i alla situationer.
  c) Alla investeringar bör stöda de strategiska målsättningarna.

Miljöpåverkan orsakad av vår avfallshantering skall minska – År 2030 skall Stormossens verksamhet vara koldioxidneutral

 1. År 2022 är avloppsvattenavgiften mindre än eller lika med den kommunala taxan (grundavgiften).
 2. Utsläppsnivån från lakvattenreningsverket skall understiga gränsvärdena i miljötillståndet.
 3. Vi fortsätter att årligen följa upp verksamhetens koldioxidavtryck och gör upp mål utgående från resultaten. 2022 utreder vi möjligheten att minska på utsläppen från deponierna.
 4. En lukthanteringsplan för avfallscentralen ska göras upp så att den är klar senast 31.3.2023.

Genom att utveckla våra serviceformer strävar vi till att öka materialåtervinningen

 1. Stormossens mål är nöjda kunder. Målsättningen är att i kundundersökning år 2022 uppnå helhetsvitsordet 8,7 för Stormossens verksamhet. Vi mäter också kundernas uppfattning om Stormossen som arbetsgivare, NPS.
 2. Vi ökar antalet besök vid återvinningsstationerna till över 125 000 på årsnivå. Under 2022 görs två av återvinningsstationerna autonoma.
 3. Vi utnyttjar digitalisering och ny teknik för att förbättra våra tjänster. Minst 1100 st. vägningar/månad i genomsnitt sker med elektroniska transportdokument.
 4. Textilinsamling tas i bruk senast 1.1.2023.
 5. Vi lanserar minst 4 nya informations-, service- eller produkthelheter för att öka materialåtervinningen.
 6. Under 2022 syns vi på ett positivt sätt i media minst en gång per månad.

Vår arbetsmiljö skall vara säker och trivsam

 1. Nära ögat-händelser, avvikelser och reklamationer rapporteras till PRO24.
 2. Vi arbetar för att arbetsplatsen ska vara säker, trygg och städad och inga arbetsolyckor ska inträffa. Ledningen utför minst 25 st. Safety Walks.
 3. Arbetarskyddet gör upp och arbetar enligt en verksamhetsplan. Förmännen håller minst två arbetarskyddstillfällen per år med personalen på sin avdelning.
 4. Vi arbetar för att sjukfrånvaron är högst 5,5 dagar per manår. För att nå vårt mål samarbetar vi med företagshälsovården och andra aktörer vid behov. Vi eftersträvar att ordna förebyggande verksamhet under arbetsdagen och fäster även vikt vid att upprätthålla och förbättra det psykiska välbefinnandet. Dessutom utbildar vi våra förmän för att säkerställa att ledarskapet är konsekvent och rättvist, vilket i sin tur förbättrar och upprätthåller det kognitiva välbefinnandet på arbetet. Vi uppmuntrar vår personal att ta hand om sin fysiskt arbetsförmåga med sport- och motionssedlar och sedlar som stödjer personalens välbefinnande.
 5. Vi upprätthåller en hög skolningsnivå bland personalen och år 2022 är skolningsdagarna per manår 4 stycken. Förmännen upprättar i samband med utvecklingssamtalen en egen utbildningsplan för personen för innevarande år så att den främjar uppnåendet av strategiska mål och stärkandet av strategisk kompetens.
 6. Vi arbetar gemensamt för att öka trivseln och sammanhållningen på arbetsplatsen. Vi stärker en företagskultur i linje med våra värderingar genom att utbilda förmän och genom att kommunicera värdebaserade aktiviteter inom företaget. Vi uppmärksammar och stärker aktiviteter i linje med värderingarna genom att notera och belöna framgång. Fritidskommittén ordnar verksamhet för att främja sammanhållningen bland personalen.