Ekonomiskt ansvar

Stormossens verksamhetsprincip är att upprätthålla en kostnadseffektiv avfallshantering med en hög servicenivå som beaktar en hållbar utveckling. De övergripande ekonomiska målsättningarna är att

 1. säkerställa en god likviditet
  för bibehållande av betalningsförmågan i alla situationer
 2. upprätthålla en tillräcklig resultatnivå
  för att ersättande investeringar och grundreparationer kan förverkligas med inkomstfinansiering /finansieras med kassamedel
 3. gradvis minska skuldsättningsgraden
  en allt lättare kapitalstruktur möjliggör framtida investeringar

Vid investeringar, upphandlingar och inköp beaktas miljö- och arbetsmiljöaspekter i möjligaste mån.

Avfallslagstiftningen bygger på principen, att den som producerar avfall betalar de kostnader som hanteringen av avfallet förorsakar, med undantag av kostnader för avfall från produkter som omfattas av producentansvar (returpapper, förpackningar, el- och elektronikskrot, bildäck, skrotbilar samt batterier och ackumulatorer). Skattemedel får inte användas för finansiering av avfallshanteringen.

Avfallsavgifter

Behandlingsavgifter och övriga inkomster

Stormossen uppbär en avgift för behandlingen av avfall från hushållen. Den faktureras avfallstransportbolagen som i sin tur fakturerar behandlingsavgiften vidare till hushållen. Förutom behandlingsavgiften uppbär transportbolagen en tömningsavgift av hushållen för transport av avfallet. På Stormossens verksamhetsområde tillämpas av fastighetsinnehavaren ordnad avfallstransport, vilket betyder att Stormossen inte kan påverka avfallstransportörernas prissättning.

Stormossen tillämpar en s.k. styrande taxa för det kommunala avfallet, vilket innebär att behandlingsavgiften för brännbart avfall till en del täcker behandlingskostnaden för bioavfall. Målet med den styrande taxan är att motivera hushållen, offentliga sektorn och företagen att i allt större utsträckning källsortera bioavfall och därmed öka mängden bioavfall. Detta i sin tur leder till en ökad andel materialåtervinning som har en högre prioritet i avfallshierarkin.

Stormossen tar även emot avfall som levereras av handel, industri, bygg- och andra företag i nejden inom de gränser som tillåts enligt lag. Dessutom tas oljeförorenade jordmassor emot och behandlas på avfallscentralens område. Mottagningen av farligt avfall från företag är avgiftsbelagd.

Stormossen säljer behandlingstjänster även till andra kommunala avfallsbolag. Tjänsterna omfattar behandling av bioavfall och mottagning av brännbart avfall som förmedlas vidare till Westenergys avfallsförbränningsanläggning. Försäljningen av behandlingstjänster till företag och andra avfallsbolag ger stordriftsfördelar och synergieffekter som kommer alla kunder till nytta.

Stormossen får också inkomster från försäljning av olika produkter:

 • fordonsgas
 • kompostjord
 • elektricitet
 • metallskrot för återvinning
 • träavfall för energiproduktion

Försäljning av övriga tjänster omfattar bl.a. ersättningar från producentsamfund.

År 2017 började Stormossen förädla biogas till fordonsgas, vilket kommer att öka andelen sålda produkter under de närmaste åren i takt med att gasfordonens antal ökar. Antalet tankningar vid den publika gastankningsstationen ökade med 40 % år 2021 jämfört med året innan. Genom en växande försäljning av fordonsgas kan behandlingsavgifterna för bioavfall och slam i fortsättningen hållas på en moderat nivå. Fordonsgasen säljs  under varumärket BIG-Biogas.

Behandlingsavgifter

Stormossens behandlingsavgifter för kommunalt avfall understiger genomsnittet i Finland.

Källa: Suomen Kiertovoima (KIVO) rf. (jämförelseuppgifter för hela landet saknas för år 2021)

Influtna avfallsavgifter (13,4 milj. €)

Användning av influtna avfallsavgifter

Ekoavgifter

Ekoavgiftstjänsterna omfattar bl.a.

 • återvinningsstationer och ekopunkter
 • kampanjinsamlingar
 • mottagning, lagring, transport och behandling av återvinnbart material och farligt avfall
 • information och rådgivning
 • upprätthållande och utveckling av avfallsservicen
 • avfallsnämndens kostnader

År 2018 inleddes en specialkampanj som omfattade distribution av biopapperspåsar till hushållen i ett led att öka insamlingen av bioavfall. Kampanjen pågår fortsättningsvis.

Återvinningsstationerna var väl besökta som en följd av coronan. Till ökningen bidrog även det att begränsningen av antal avgiftsfria besök slopades i september 2020. Antalet besök ökade från 90 158 till 106 168 under året, vilket även har ökat mängden avfall vid återvinningsstationerna. Totalt mottogs 21 192 ton år 2021.

Ekoavgiftstjänsterna finansieras med:

 • ekoavgifter
 • mottagnings-, behandlings- och särskilda serviceavgifter vid återvinningsstationerna
 • intäkter från försäljning av återvinnbart avfall från hushållen
 • ersättningar av producentsamfund

Världsmarknadspriset för metallskrot steg exceptionellt högt under år 2021 vilket mer än fördubblade inkomsterna från skrotförsäljningen jämfört med föregående år.

Ekoavgifterna uppbärs av hushållen (för stadigvarande bostäder samt fritidsbostäder) och den offentliga servicesektorn.

Ekoavgiftstjänster, intäkter 2021: 3 964 341 € (moms 0 %)

Ekoavgiftstjänster, kostnader 2021: 3 676 353 € (moms 0 %)

Stormossen Restor Oy Ab

Dotterbolaget Stormossen Restor Oy Ab bildades år 2019 för att erbjuda avfallsservice för företag till affärsmässiga villkor pga. de senaste årens lagändringar, som begränsar kommunala avfallsbolags möjligheter att erbjuda sina tjänster till företagen i samma utsträckning som tidigare. Restor ökade sin omsättning år 2021 till 574 388 euro (+25 %).

I slutet av år 2021 beslöts att Revisol Oy blir delägare i Restor med en andel om 51 %. Som ett resultat av arrangemanget blir den verksamhet som Revisol idag bedriver på Stormossens område en del av Restors verksamhet framöver. Det innebär att Restor kan erbjuda en större bredd av företagstjänster framöver.

Restors namn ändrar och är i fortsättningen Revisol Vaasa Oy.