Utvecklingsprojekt

HTC – Hydrothermal carbonization

RECOMILL Oy och Ab Stormossen startar i samarbete en ny testanläggning vid Stormossen. Anläggningen baserar sig på hydrotermisk karbonisering (HTC). Teknologin har inte tidigare använts på motsvarande sätt i Finland. HTC-processen för produktion av näringsämnen anses ha en betydande potential inom återvinnings- och energibranschen. RECOMILL har utvecklat anläggningen för tillverkning av biokol till gödningsändamål, jordförbättringsmedel och aktivering till aktivkol. Aktivkol kan användas även i andra industriella processer så som i ackumulatorindustrin. I anläggningen påskyndas behandlingen av fossilt material och näringsämnen kan tas tillvara på möjligast effektiva sätt.

Testanläggningen är en del av ett lokalt samarbete mellan många energiklusterföretag och områdets högskolor. Det är ett EU-ERUF-projekt med högskolorna Novia, Åbo Akademi och Vaasan Yliopisto som aktiva parter. EU-ERUF projekt med högskolesektorn möjliggör analysering av testanläggningens prover, deltagande i användning av anläggningen och i framtiden publicering av vetenskaplig undersökning.

Plockanalys

Varje sommar utförs en så kallad plockanalys. Målsättningen med plockanalysen är att få en bild över hur väl sorteringen av bioavfall och brännbart avfall fungerar i hushållen. I plockanalysen analyseras prov från bioavfall, förpackat bioavfall, brännbart avfall från egnahemshus och brännbart avfall från bostadsbolag. Från år 2021 utförs plockanalysen varje kvartal.

Kundundersökning

Vartannat år utförs en kundundersökning bland invånare i Stormossens ägarkommuner. Syftet med undersökningen är att kartlägga invånarnas åsikter om och erfarenheter av Stormossens verksamhet och tjänster. Hösten 2020 gjordes senaste kundundersökning och följande utförs hösten 2022.

Botnia Näring i kretslopp

Målet är ett stärkt biogaskluster som tillsammans har utvärderat och tagit i bruk en innovativ metod för att förädla rötrest från biogasproduktion till en kommersiell gödselprodukt, vilket möjliggör en säker återföring av rötrestens näringsämnen som gödsel i lantbruket. Projektet kommer att analysera och lösa bakomliggande problem tillsammans med målgrupperna. Utvecklingen av en kommersiell gödselprodukt möjliggör en ansvarsfull ökning av biogasproduktionen inom programområdet. För att lyckas behöver kommersialiseringsgraden öka och acceptansen för rötrest som råvara öka. Med ökade produktionsvolymer kan biogasen förvätskas till LBG (Liquified Biogas) och användas till tung trafik och sjöfart t.ex. den nya Kvarkenfärjan. Projekttiden är 8/2019 – 6/2022.
Budget 933 681 € varav EU finansierar 60% genom Botnia-Atlantica programmet. Regionala medfinansiärer är Region Västerbotten, Region Västernorrland och Österbottens Förbund, samt Härnösand Energi & Miljö och VAKIN.

Beräkning av koldioxidavtrycket

Ett projekt startades år 2020 för beräkning av koldioxidavtrycket för Stormossens verksamhet. Den första beräkningen blir klar sommaren 2021. Det är första gången verksamhetens koldioxidavtryck beräknas.

Biokaasun hyödyntämismahdollisuudet Pohjanmaalla

Hankkeen tavoitteena on luoda edellytyksiä biokaasuliiketoiminnan ja biokaasun käytön lisäämiselle Pohjanmaalla teknistaloudellisten selvitysten, mittausten ja yhteisten toimintamallien luomisen kautta. Tarkastelun kohteena on erityisesti biokaasun käyttöön liittyvät mahdollisuudet, haasteet ja pullonkaulat jätehuollon ja -logistiikan, teollisuuden tutkimus- ja koetoiminnan, meriliikenteen sekä kasvihuoneteollisuuden ja energiatuotannon konteksteissa. Lisäksi hankkeessa tutkitaan mm. biokaasun liikennepolttoainekäytön ympäristöystävällisyyttä mittaamalla metaanipäästöjä biokaasubusseissa ja tutkimalla biokaasukäyttöisen raskaan kaluston kestävyyttä ja huoltotarpeita. Projektin kesto on 3/2020 – 2/2022. Hanketta koordinoi Vaasan Yliopisto ja Stormossen on mukana yhteistykumppanina ja rahoittajana.