Bokslutet i sammandrag

Resultaträkning (1000 €)20212020
Omsättning13 35814 604
Övriga rörelseintäkter379641
Material och tjänster-7 212-7 603
Personalkostnader-2 628-2 512
Avskrivningar och värdeminskningar-1 347-1 340
Övriga rörelsekostnader-2 693-2 791
Rörelseresultat-1431 000
Finansiella intäkter och kostnader-46-57
Resultat efter finansiella poster-189942
Bokslutsdispositioner93-235
Inkomstskatt-4-172
Periodens resultat100535
Finansiering och ekonomisk ställning20212020
Balansomslutning, 1 000 €16 40717 412
Eget kapital, 1 000 €5 1095 193
Främmande kapital, 1 000 €6 9467 088
Soliditet, %44,5 %42,9 %
Relativ skuldsättningsgrad, %64 %64 %
Investeringar (netto), 1 000 €4801 049
Rörelseverksamhetens kassaflöde, 1 000 €7112 329
Quick ratio1,11,1
Avkastning på eget kapital, %-2,6 %10,3 %
Avkastning på investerat kapital, %-1,0 %7,0 %

Ladda ner hela bokslutet här.