Indikatorer

Biogas och deponigas

I bioreaktor 1 rötades under året 12 860 ton reningsverksslam, 1 470 ton fett och 1 123  m3 slam från de egna reningsverken och av det producerades 939 486 Nm3 biogas.

I bioreaktor 2 rötades under året 14 367 ton biologiskt avfall och av det producerades 1 602 688 Nm3 biogas.

Deponigasuppsamlingssystemet på gamla avstjälpningsplatsen färdigställdes sommaren 2007. År 2021 använde Stormossens värmecentral ca 106 500 Nm3 gas från deponin för värmeproduktion till processen.

Produktion av biogas (1.000 Nm³)

Lukt, buller och skadedjur

Avfallscentralen ligger ca 2 kilometer från närmaste bebyggelse och Stormossen har inte ålagts att följa upp lukt eller buller.

Bekämpningen av gnagare sköts av ett utomstående företag.

Stormossen har beviljats tillstånd av Svenska Österbottens jaktvårdsdistrikt för avlivning av skadeorsakande fåglar. År 2021 avskjöts inga fåglar.

Förbrukning av el, vatten och bränsle

År 2021 producerade avfallscentralen 0,89 GWh el. Avfallcentralens elförbrukning år 2021 var 2,82 GWh, men eftersom förbrukningen är ojämn över dygnet kunde Stormossen ändå sälja 0,27 GWh el till Vasa Elektriska. Stormossen köpte in 2,2 GWh el.

Avfallscentralen använde 10 997 m3 kommunalt vatten och 44 341 m3 vatten från schaktet under året.

Elförbrukning (MWh)

Självförsörjandegrad av el (%)