Indikaattorit

Biokaasu ja kaatopaikkakaasu

Bioreaktori 1:ssä mädätettiin vuoden aikana 12 860 tonnia puhdistamolietettä, 1 470 tonnia rasvoja ja 1 123 m3 lietettä omista jätevedenpuhdistamoista. Näistä tuotettiin 939 486 Nm3 biokaasua.

Bioreaktori 2:ssa mädätettiin kauden aikana 14 367 tonnia biologista jätettä, josta tuotettiin 1 602 688 Nm3 biokaasua.

Vanhan kaatopaikan kaasunkeräysjärjestelmä valmistui kesällä 2007. Vuonna 2021 Stormossenin lämpökeskus käytti noin 106 500 Nm3 kaatopaikkakaasua lämmöntuotantoon prosessia varten.

Biokaasun tuotanto (1.000 Nm³)

Haju, melu ja haittaeläimet

Jätekeskuksen sijaitessa noin 2 kilometrin päässä lähimmästä asutuksesta Stormossenia ei ole velvoitettu seuraamaan haju- tai meluhaittoja.

Jyrsijöiden torjunnan hoitaa ulkopuolinen yritys.

Stormossenilla on Ruotsinkielisen Pohjanmaan riistanhoitopiirin lupa torjua haittaa aiheuttavia lintuja. Vuonna 2021 lintuja ei torjuttu ampumalla.

Sähkön- veden- ja polttoaineenkulutus

Vuonna 2021 jätekeskus tuotti 0,89 GWh sähköä, ja se kulutti sähköä 2,82 GWh. Sähkön kulutus vaihtelee vuorokauden aikana, jonka takia Stormossen myi 0,27 GWh sähköä Vaasan Sähkölle. Stormossen osti 2,2 GWh sähköä.

Jätekeskus kulutti 10 997 m3 kunnallista vesijohtovettä ja 44 341 m3 louhoksen vettä vuoden aikana

Sähkönkulutus (MWh)

Sähkön omavaraisuusaste (%)