Taloudellinen vastuu

Stormossenin toimintaperiaatteena on huolehtia kustannustehokkaasta jätteenkäsittelystä hyvällä palvelutasolla, joka ottaa kestävän kehityksen huomioon. Taloudelliset tavoitteet ovat

 1. hyvän maksuvalmiuden varmistaminen
  maksukyvyn säilyttämiseksi kaikissa tilanteissa
 2. riittävän tulostason ylläpitäminen
  jotta korvausinvestoinnit ja peruskorjaukset pystytään toteuttamaan tulorahoituksella/rahoittamaan kassavaroilla
 3. velkaantumisasteen asteittainen alentaminen
  kevenevä pääomarakenne mahdollistaa investointeja tulevaisuudessa

Investoinneissa, hankinnoissa ja ostoissa huomioimme ympäristö- ja työympäristönäkökohdat mahdollisimman laajasti.

Jätelainsäädäntö rakentuu periaatteelle, että jätteen tuottaja maksaa jätteenkäsittelystä aiheutuneet kustannukset. Poikkeuksen muodostavat sellaisten tuotteiden jätekustannukset, jotka kuuluvat tuottajavastuun piiriin (keräyspaperi, pakkaukset, sähkö- ja elektroniikkaromu, autonrenkaat, romuautot sekä paristot ja akut). Verovaroja ei saa käyttää jätehuollon rahoittamiseen.

Jätemaksut

Käsittelymaksut ja muut tulot

Stormossen perii maksun kotitalouksien jätteiden käsittelystä. Se laskutetaan jätteenkuljetusliikkeiltä, jotka vuorostaan laskuttavat käsittelymaksun edelleen kotitalouksilta. Käsittelymaksun lisäksi kuljetusliikkeet perivät kotitalouksilta tyhjennysmaksun jätteen kuljetuksesta. Stormossenin toimialueella sovelletaan kiinteistön haltijan järjestämää jätteenkuljetusta, joka tarkoittaa, että Stormossen ei voi vaikuttaa jätteenkuljettajien hinnoitteluun.

Stormossen soveltaa yhdyskuntajätteen osalta ns. ohjaavaa taksaa, joka tarkoittaa, että poltettavan jätteen käsittelymaksulla katetaan osan biojätteen käsittelykuluista. Ohjaavan taksan tavoitteena on motivoida kotitalouksia, julkista sektoria ja yrityksiä yhä suurimassa määrin lajitella biojätettä syntypaikalla. Kasvava biojätteen määrä kasvattaa materiaalihyödyntämisen osuutta, jolla on parempi etusija jätehierarkiassa.

Stormossen vastaanottaa myös alueen kaupan, teollisuuden, rakennus- ja muiden yritysten jätettä lain sallimissa rajoissa. Lisäksi öljyisiä maita otetaan vastaan ja käsitellään jätekeskuksen alueella. Yritysten vaarallisten jätteiden vastaanotto on maksullista.

Stormossen myy jätteenkäsittelypalveluita myös muille kunnallisille jäteyhtiöille. Palvelut koostuvat biojätteen käsittelystä ja poltettavan jätteen välittämisestä edelleen Westenergyn jätteenpolttolaitokseen. Palveluiden myynti yrityksille ja muille jäteyhtiöille tarjoaa suurtuotannon etuja ja synergiavaikutuksia, jotka koituvat kaikkien asiakkaiden hyödyksi.

Stormossen saa tuloja näiden tuotteiden myynnistä:

 • liikennekaasu
 • kompostimulta
 • sähkön myynti
 • hyötykäyttöön menevä metalliromu
 • energian tuotantoon menevä puujäte

Palveluiden myynti koostuu mm. tuottajayhteisöjen maksamista korvauksista.

Vuonna 2017 alkanut biokaasun jalostaminen liikennekaasuksi tulee lähivuosina kasvattamaan myytyjen tuotteiden osuutta liikevaihdosta kaasuautojenajoneuvojen yleistymisen myötä. Tankkausten lukumäärä julkisella kaasuntankkausasemalla kasvoi 40 % vuonna 2021 verrattuna vuoden takaiseen. Liikennekaasun kasvavan myynnin avulla biojätteen ja lietteen käsittelymaksuja voidaan jatkossa pitää maltillisella tasolla. Liikennekaasu myydään BIG-Biokaasu brändillä.

Käsittelymaksut

Stormossenin veloittamat yhdyskuntajätteen käsittelymaksut ovat maamme keskimääräisiä edullisemmat.

Lähde: Suomen Kiertovoima (KIVO) ry (vertailuluvut koko maan osalta puuttuvat vuodelta 2021).

Kerätyt jätemaksut (13,4 milj. €)

Kerättyjen jätemaksujen käyttö

Ekomaksut

Ekomaksupalvelut käsittävät mm.

 • hyötykäyttöasemat ja ekopisteet
 • keräyskampanjat
 • vaarallisten jätteiden sekä hyötyjätteiden vastaanoton, varastoinnin, kuljetuksen ja hyödyntämisen
 • tiedotuksen ja neuvonnan
 • jätehuollon ylläpidon ja kehittämisen
 • jätelautakunnan kustannukset

Vuonna 2018 käynnistyi erityiskampanja, jossa kotitalouksille jaellaan biopaperipusseja. Kampanjan tavoitteena on kannustaa ihmisiä biojätteen lajitteluun sekä kasvattaa biojätteen määrää. Kampanja jatkuu edelleen toistaiseksi.

Hyötykäyttöasemilla vierailtiin runsaasti koronan seurauksena. Kävijämäärän kasvuun vaikutti myös se, että maksuttomien käyntimäärien rajoitus poistettiin syyskuussa 2020. Kävijämäärä kasvoi 95 158 käynnistä 106 168 käyntiin vuoden aikana, joka myös on kasvattanut hyötykäyttöasemilla vastaanotettuja jätemääriä. Yhteensä 21 192 tonnia vastaanotettiin vuonna 2021.

Ekomaksupalvelut rahoitetaan

 • ekomaksuilla
 • hyötykäyttöasemien vastaanotto-, käsittely- ja erillispalvelumaksuilla
 • kotitalouksilta vastaanotettujen hyötyjätteiden myyntituloilla
 • tuottajayhteisöiltä saatavilla korvauksilla

Metalliromun maailmanmarkkinahinta nousi poikkeuksellisen korkealle vuonna 2021 joka enemmän kuin kaksinkertaisti romun myynnistä saadut tuotot verrattuna edelliseen vuoteen.

Ekomaksut peritään kotitalouksilta (vakituisista sekä vapaa-ajan asunnoista) ja julkiselta palvelusektorilta.

Ekomaksupalvelujen tuotot 2021: 3 964 341 € (alv 0 %)

Ekomaksupalvelujen kulut 2021: 3 676 353 € (alv 0 %)

Stormossen Restor Oy Ab

Tytäryhtiö Stormossen Restor Oy Ab perustettiin vuonna 2019 tarjoamaan jätehuoltopalveluja yrityksille markkinaehtoisesti johtuen viime vuosien lakimuutoksista. jotka rajoittavat kunnallisten jäteyhtiöiden mahdollisuutta tarjota palvelujaan yrityksille samassa laajuudessa kuin aikaisemmin. Restor kasvatti liikevaihtoaan 574 388 euroon (+25 %) vuonna 2021.

Vuoden 2021 lopulla päätettiin, että Revisol Oy tulee yhtiön osakkaaksi 51 % osuudella. Järjestelyn tuloksena Revisolin Stormossenin alueella harjoittama liiketoiminta on jatkossa osa Restorin toimintaa. Tämä tarkoittaa, että Restor voi tulevaisuudessa tarjota jätehuoltopalveluja yrityksille entistä laajemmin.

Restorin nimi muuttuu ja on jatkossa Revisol Vaasa Oy.