Ympäristöjohtamisjärjestelmä

Stormossen työskentelee toiminnan mahdollisimman pienen ympäristövaikutuksen eteen. Ympärisö- ja parannustyön johtamiseksi ja ohjaamiseksi Stormossen on sertifioinut toiminnan kansainvälisten standardien mukaan. Käytössä ovat ISO 14001 (ympäristö), ISO 9001 (laatu) ja ISO 45001 (terveys ja turvallisuus).

Laatu-, terveys-, turvallisuus- ja ympäristöpäämäärät ja -tavoitteet 2022

 1. Jätteenkäsittelymme tulee olla tehokasta ja taloudellista ja meidän tulee jatkuvasti pyrkiä hyötykäytön lisäämiseen

  1. Vuonna 2022 vähintään 41 % yhdyskuntajätteestä kierrätetään materiaalina. Pitkäaikainen tavoite on jätepoliittisen ohjelman mukaisesti kierrättää vähintään 55 % materiaalina vuonna 2025 ja vähintään 65 % vuonna 2030.
  2. Toimimme aktiivisesti sen eteen, että talouksilla on mahdollisuus lajitella jätteensä syntypaikalla. Teemme yhteistyötä tuottajayhteisöjen kanssa ja toimimme aktiivisesti, jotta suurempi osuus kotitalouksien jätteestä kierrätetään materiaalina. Tavoitteena on, että kaikki toiminta-alueen asukkaat lajittelevat biojätteet erikseen. Tavoitteena on lisätä oman toiminta-alueen biojätemäärää vähintään 8 % vuoden 2021 määrään verrattuna. Hyötykäyttöasemilla kierrätysaste on vähintään 55 %.
  3. Vuonna 2022 kaasua tuotetaan 3,0 milj. Nm³.
  4. Vuonna 2022 myydään vähintään 684 000 kg liikennekaasua. Vähintään 87 % liikennekaasusta tulee olla biokaasua.
  5. Parannamme kompostimullan laatua niin, että se kilpailee markkinoilla tavanomaisten tuotteiden kanssa. Sen rinnalla selvitämme uusia teknikoita koskien mädätysjäämän käsittelyä. 100 % tuotetusta mädätysjäämästä myydään.
  6. Tehokas hallinto.
   a) Taloudellinen tulos on sellaisella tasolla, että korvaavat investoinnit ja peruskorjaukset voidaan rahoittaa kassavaroilla/toteuttaa tulorahoituksella. Rahoitustuloksen tulee olla vähintään 1,5 milj. euroa vuonna 2022.
   d) Yhtiön maksuvalmius tulee turvata kaikissa tilanteissa.
   c) Kaikkien investointien tulee tukea strategisia tavoitteita.

  Jätteenkäsittelymme aiheuttamien ympäristövaikutusten tulee vähentyä – Vuonna 2030 Stormossenin toiminnan tulee olla hiilidioksidineutraalia

  1. Vuonna 2022 jätevesimaksu on alhaisempi kuin tai yhtä suuri kuin kunnan taksa (perusmaksu).
  2. Suotovesien puhdistuslaitoksen päästötason tulee alittaa ympäristöluvassa annetut raja-arvot.
  3. Jatkamme toiminnan hiilijalanjäljen seurantaa vuosittain ja asetamme tavoitteet tulosten perusteella. Vuonna 2022 selvitämme mahdollisuuksia vähentää kaatopaikkojen päästöjä.
  4. Jätekeskukselle laaditaan hajunhallintasuunnitelma. Sen tulee olla valmis 31.3.2023 mennessä.

  Palvelumuotojamme kehittämällä pyrimme vähentämään jätteenkäsittelyn ympäristökuormitusta

  1. Stormossenin tavoitteena on tyytyväiset asiakkaat. Vuoden 2022 asiakaskyselyssä Stormossenin toiminnalle tavoitellaan arvosanaa 8,7. Mittaamme myös asiakkaiden mielipiteitä Stormossenista työnantajana, NPS.
  2. Hyötykäyttöasemien kävijämäärä lisätään yli 125 000 käyntiin vuositasolla. Vuonna 2022 kaksi hyötykäyttöasemaa tehdään itsenäisiksi.
  3. Hyödynnämme digitalisaatiota ja uutta tekniikkaa palvelumme parantamiseksi. Vähintään 1100 kpl punnitusta/kk tapahtuu sähköisillä siirtokirjoilla.
  4. Tekstiilinkeräys aloitetaan viimeistään 1.1.2023.
  5. Lanseeraamme vähintään 4 uutta tieto-, palvelu- tai tuotekokonaisuutta materiaalisen kierrätyksen lisäämiseksi.
  6. Vuonna 2022 Stormossen on näkyvillä mediassa positiivisessa sävyssä kerran kuukaudessa.

  Työympäristömme tulee olla turvallinen ja viihtyisä

  1. Läheltä piti -tilanteet, poikkeamat ja reklamaatiot raportoidaan PRO24-järjestelmään.
  2. Pyrkimyksemme on, että työpaikka on turvallinen ja varma eikä työtapaturmia tapahdu. Johto suorittaa säännöllisesti Safety Walks:eja, vähintään 25 kpl.
  3. Työsuojelu laatii toimintasuunnitelman ja työskentelee sen mukaisesti. Esimiehet järjestävät vähintään kaksi työsuojelutilaisuutta vuodessa oman osastonsa henkilöstön kanssa.
  4. Sairauspoissaolojen määrä on miestyövuotta kohden korkeintaan 5,5 päivää. Saavuttaaksemme tavoitteet teemme yhteistyötä työterveyden ja muiden toimijoiden kanssa tarpeen mukaan. Pyrimme järjestämään ennaltaehkäisevää toimintaa työpäivän aikana ja kiinnitämme huomiota myös henkisen hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja parantamiseen. Lisäksi koulutamme esimiehiä, jotta johtaminen olisi tasalaatuista ja tasapuolista, joka puolestaan niin ikään parantaa ja ylläpitää kognitiivista työhyvinvointia. Kannustamme fyysisestä työkyvystä huolehtimiseen urheilu- ja liikuntaseteleillä sekä hyvinvointiseteleillä.
  5. Ylläpidämme henkilöstön korkeaa koulutustasoa ja vuonna 2022 koulutuspäivien määrä miestyövuotta kohden on 4. Esimiehet laativat kehityskeskustelujen yhteydessä yhdessä henkilön kanssa kullekin oman koulutussuunnitelman kuluvalle vuodelle, siten, että se tukee strategisten tavoitteiden saavuttamista ja strategisen osaamisen vahvistamista.
  6. Toimimme yhdessä työhyvinvoinnin ja yhteishengen lisäämiseksi työpaikalla. Vahvistamme arvojen mukaista yrityskulttuuria kouluttamalla esimiehiä ja viestimällä arvojen mukaisesta toiminnasta yrityksen sisällä. Kiinnitetään huomiota arvojen mukaiseen toimintaan ja vahvisteaan sitä huomioimalla ja palkitsemalla ommistumisesta. Vapaa-ajantoimikunta järjestää toimintaa tavoitteenaan edistää henkilöstön yhteishenkeä.