Dekorativ bild

Behandling och återvinning

Stormossens tog år 2021 emot totalt 135 685 ton olika typer av avfall, av vilket 35 % gick till materialåtervinning och 64 % till energiåtervinning. Endast 1 % deponerades. Återvinningsgraden var således 99 %. Förutom avfall och slam från det egna verksamhetsområdet fungerar avfallscentralen som mottagningsplats för bioavfall från andra avfallsbolag.

Avfall mottaget vid återvinningsstationerna och ekopunkterna

För oss är kunden i fokus och vi utvecklar ständigt vårt serviceutbud. Stormossen upprätthåller ett vältäckande och lättillgängligt nätverk för mottagning av farligt avfall och återvinnbart avfall, vi erbjuder hämtningstjänst samt hyr ut avfallsflak och släpkärra för transport av avfall. Vi startade i januari 2021 en helt serviceform. Mikromossen är en pop up-återvinningsstation i en container som kör runt i Vasa två dagar i veckan.

Biogasanläggningen

Biogasanläggningen behandlar slam och bioavfall i en rötningsprocess och producerar biogas och rötrest. Biogasen förädlas till fordonsgas och av rötresten produceras kompostjord till försäljning. Förutom slam och bioavfall från ägarkommunerna behandlades bioavfall från Ekorosk Oy, Millespakka Oy och Vestia Oy.

Biogasen används för produktion av fordonsgas. En uppgraderingsanläggning för fordonsgas och en tankningsstation byggdes år 2016. I februari 2017 öppnades en publik tankningsstation för fordonsgas och en långsamtankningsstation för tankning av fordonsgas i bussar invid avfallscentralen. Vasa stad har skaffat tolv biogasbussar för lokaltrafik. Bussarna använder fordonsgas från Stormossen. Bussarna togs i bruk i början av år 2017 och tankas nattetid vid långsamtankningsstationen. Uppgraderingsanläggningen blev klar i maj år 2017. Den andra tankningsstationen öppnades i maj år 2020.

Rötrest från anläggningen blandas med riskross och efterkomposteras till jordförbättringskompost. Livsmedelssäkerhetsverket Evira godkände år 2008 anläggningen och produktionen av gödselfabrikat. Biogasanläggningen och kompostjordstillverkningen fick nytt godkännande av Livsmedelsverket i april 2020. Det nya godkännandet ersätter godkännandet från 2008. Jordförbättringskompost blandas med torv, sand och kalk till kompostjord.

Avfall mottaget till biogasanläggningen

Westenergy

Westenergy Oy Ab är ett företag inom cirkulär ekonomi som ägs av sex kommunala avfallsbolag i Västra Finland. Westenergy förädlar icke-återvinningsbart avfall till elektricitet, fjärrvärme och nya material. Den energi som anläggningen producerar minskar betydligt användningen av fossila bränslen och med en andel på ca 60 procent är Westenergy en av de viktigaste fjärrvärmeproducenterna i Vasaregionen. Genom att också producera jordbyggnadsmaterial och återvinningsmetaller samt aktivt stöda utvecklingen av cirkulär ekonomin i hela sitt verksamhetsområde är Westenergy med och skapar en renare och mer hållbar framtid. Läs mera om Westenergy på westenergy.fi. Westenergys årsberättelse hittar du på http://2020.westenergy.fi.

Leveranser till Westenergy från Stormossen

Deponierna

Deponin togs i bruk år 2004. Den har tät botten och uppsamlingssystem av lakvatten som leds till lakvattenreningsverket för att renas. Utrymmesreservering har gjorts för totalt elva hektar av vilka sex hektar är i bruk i dagsläge. Deponin används numera främst för slutförvaring av lindrigt förorenade jordmassor.